Descrizione 

Dado 

2019-10-07
18:27:14
screaming zebra 14 (1d21)
2019-10-07
18:27:12
screaming zebra 8 (1d21)
2019-10-07
18:27:11
screaming zebra 19 (1d21)
2019-10-07
13:46:36
screaming otter 15 (1d20)
2019-10-07
13:46:35
screaming otter 11 (1d20)
2019-10-07
13:46:33
screaming otter 8 (1d20)
2019-10-07
13:46:31
screaming otter 4 (1d20)
2019-10-07
13:46:29
screaming otter 4 (1d20)
2019-10-07
13:41:58
pillaging dragonfly 3 MAGIC - Tentativo Elijah (1) (1d4)
2019-10-07
13:26:28
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:26:27
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:26:26
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:26:25
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:26:24
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:26:23
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:26:22
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:26:21
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:26:20
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:26:19
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:26:18
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:26:15
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:26:14
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:26:13
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:26:12
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:26:11
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:26:10
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:26:09
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:26:08
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:26:07
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:26:06
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:26:05
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:26:04
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:26:03
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:26:02
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:25:47
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:46
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:25:45
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:25:44
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:25:43
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:25:42
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:41
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:25:40
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:25:39
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:25:38
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:25:37
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:36
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:25:35
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:25:34
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:25:27
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:25:26
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:25:25
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:25:24
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:23
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:25:22
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:25:21
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:25:20
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:25:19
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:25:18
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:25:17
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:16
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:25:15
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:25:14
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:25:13
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:25:12
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:25:11
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:08
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:04
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:25:03
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:02
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:25:01
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:25:00
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:24:59
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:24:58
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:24:57
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:24:56
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:24:55
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:24:54
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:24:53
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:24:52
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:24:51
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:24:50
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:24:49
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:24:48
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:24:47
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:24:44
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:24:43
pillaging dragonfly 2 (1d6)
2019-10-07
13:24:42
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:24:41
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:24:40
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:24:39
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:24:38
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:24:37
pillaging dragonfly 4 (1d6)
2019-10-07
13:24:36
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:24:35
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:24:34
pillaging dragonfly 5 (1d6)
2019-10-07
13:24:33
pillaging dragonfly 1 (1d6)
2019-10-07
13:24:32
pillaging dragonfly 3 (1d6)
2019-10-07
13:24:31
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:24:30
pillaging dragonfly 6 (1d6)
2019-10-07
13:24:29
pillaging dragonfly 4 (1d6)